Jednostki naukowe

Najstarsza polska uczelnia, założona 12 maja 1364 roku przez króla Kazimierza Wielkiego. Uniwersytet Jagielloński kształci na każdym z trzech stopni studiów: licencjackim, magisterskim i doktoranckim zgodnie z zasadami Procesu Bolońskiego. Studiować można na stu kilkudziesięciu kierunkach i specjalnościach studiów w języku polskim, a także na kilkunastu kierunkach w języku angielskim. Na wszystkich kierunkach i specjalnościach wprowadzono europejski system punktów kredytowych (ECTS), umożliwiający bezproblemowe łączenie studiów na UJ ze studiami w innych krajach europejskich. Przyczynia się to, wraz z rozwijaniem współpracy z szeregiem uczelni na całym świecie, do intensyfikacji mobilności studentów.

Uniwersytet Jagielloński posiada unikatową w Polsce strukturę. Wśród 15 wydziałów znajdują się trzy tworzące Collegium Medicum: Lekarski z Oddziałem Stomatologii, Farmaceutyczny i Ochrony Zdrowia. Coraz częściej pojawiają się studia i stałe wykłady prowadzone w językach obcych oraz wykłady uczonych zagranicznych włączone do programu studiów, np. z zakresu matematyki na Wydziale Fizyki, Astronomii i Informatyki Stosowanej, w ramach Szkoły Praw Obcych (niemieckiego, amerykańskiego i francuskiego) na Wydziale Prawa i Administracji lub Szkoły Medycznej dla Obcokrajowców UJ. Zreformowano nauczanie języków obcych, tworząc Jagiellońskie Centrum Językowe. Studenci UJ mają kończyć studia ze znajomością dwóch języków obcych na co najmniej średnim poziomie. Warto wspomnieć tu, że uruchomiono lektorat z języka angielskiego dla studentów niewidomych i niedowidzących. Zajęcia prowadzone przez lektora przeszkolonego w Anglii uwzględniają specyfikę pracy ze studentami niepełnosprawnymi.

Uniwersytet Jagielloński to jedna z najlepszych uczelni kraju. Od lat wypada najlepiej w rankingach uczelni wyższych w kategorii uczelni humanistycznych. Jego słynnych absolwentów, i to na przestrzeni wieków, można wymieniać bez końca, a historia uniwersytetu sięga XIV wieku.Jako jedyna uczelnia w kraju, Uniwersytet Jagielloński jest członkiem wielu stowarzyszeń zrzeszających najbardziej prestiżowe uniwersytety świata, m.in. Grupy Coimbra, Europaeum czy Sieci Utrechckiej. Uniwersytet wykonuje swoje zadania utrzymując więzi z krajowymi i zagranicznymi ośrodkami oraz instytucjami naukowymi, naukowo-dydaktycznymi, kulturalnymi, oświatowymi, gospodarczymi, a także zakładami opieki zdrowotnej. Uniwersytet Jagielloński działa w myśl zasady wolności badań naukowych i nauczania.

Szkoła Główna Handlowa – www.sgh.waw.pl

Najstarsza uczelnia ekonomiczna w Polsce, a zarazem jeden z wiodących uniwersytetów ekonomicznych w Europie. Od wielu lat znajduje się w czołowej czterdziestce rankingu uczelni wyższych dziennika Financial Times. Obecnie na uczelni kształci się ponad 15 000 studentów, w tym 7200 na studiach stacjonarnych. Oprócz tego na uczelni kształci się ponad 4200 osób w ramach studiów podyplomowych oraz ponad 1150 słuchaczy na studiach doktoranckich. SGH zatrudnia obecnie ogółem ok. 1200 pracowników, w tym ok. 750 nauczycieli akademickich. Warty podkreślenia jest również fakt, że od wielu lat w pierwszej dziesiątce rankingu plasuje się realizowany w SGH program CEMS Master in International Management.

Współpraca z zagranicą stanowi istotny element rozwoju oferty dydaktycznej i badawczej uczelni, wpływający na podniesienie jakości oraz wzmocnienie pozycji uczelni wśród szkół ekonomii i biznesu. SGH współpracuje obecnie z przeszło 200 uczelniami zagranicznymi, a także wieloma organizacjami międzynarodowymi. W układzie geograficznym głównymi partnerami są uczelnie z krajów Unii Europejskiej oraz USA i Kanady. Co roku w międzynarodowej wymianie studenckiej bierze udział ok. 500 studentów SGH, a uczelnia gości ponad 300 studentów z uczelni zagranicznych.

Najważniejsze programy współpracy międzynarodowej to:

Socrates-Erasmus
CEMS
Polsko-Niemieckie Forum Akademickie przy SGH
podwójny dyplom SGH–Sciences Po
Partnership in International Management (PIM)[13]
umowy bilateralne i inne.

Dla uczelni ważna jest wymiana w ramach CEMS, organizacji zrzeszającej wiodące uczelnie ekonomiczne z wybranych krajów europejskich. Od listopada 2001 Szkoła Główna Handlowa jest jedynym polskim członkiem sieci wiodących szkół biznesu PIM[14](Partnership in International Management) oraz programy MBA oferowane we współpracy z kanadyjskim University of Quebec at Montreal (UQAM) – Canadian Executive MBA (CEMBA) lub program MBA-SGH[15]. Innymi inicjatywami na polu współpracy międzynarodowej jest program dla studentów amerykańskich realizowany we współpracy z CIEE (Council on International Educational Exchange) oraz program edukacyjny Inicjatywa Akademicka Wschód – realizowany od 1991 dla Europy Środkowej i Wschodniej w zakresie dyscyplin ekonomicznych i menedżerskich.

Uniwersytet Warszawski – www.uw.edu.pl

Założony w 1816 r., jest największą i jedną z najlepszych polskich uczelni. Siła Uniwersytetu tkwi przede wszystkim w wysokim poziomie kadry nauczającej oraz studentów, którzy odnoszą liczne sukcesy w kraju i zagranicą. Nauczanie ściśle powiązane jest z praktyką badawczą, a w wielu dziedzinach nauki Uniwersytet dysponuje doskonałym zapleczem naukowo-badawczym. Rozumiejąc współczesny świat Uniwersytet stale rozwija swą współpracę z najlepszymi światowymi instytucjami naukowymi i badawczymi, stawia na innowacyjność i współpracę w zakresie wymiany technologii oraz intensywnie współpracuje z renomowanymi polskimi i światowymi firmami, które wysoko sobie cenią jego absolwentów. Uczelnia realizuje Proces Boloński oraz rozwija współpracę z większością renomowanych instytucji edukacyjnych poza granicami Polski. Uniwersytet zatrudnia ponad 7000 osób (w tym 3556 nauczycieli akademickich), a kształci ponad 50 000 studentów. Ofertę dydaktyczną uczelni stanowi 39 kierunków studiów i ponad 100 specjalności i specjalizacji z zakresu nauk humanistycznych, ścisłych i przyrodniczych.

Uniwersytet Warszawski może poszczycić się 5 noblistami, do których należą:

Henryk Sienkiewicz swoją przygodę z Uniwersytetem rozpoczął w 1866 r., najpierw na Wydziale Prawnym Szkoły Głównej (jak wówczas nazywał się Uniwersytet), później studiował na Lekarskim, a następnie na Filologicznym, który ukończył w 1871r., nie uzyskując jednak dyplomu.
Menachem Begin, były premier Izraela, ukończył studia na Wydziale Prawa w 1935 r.
Czesław Miłosz w 1932 r. studiował na Wydziale Prawa, naukę kontynuował jednak w Wilnie. Podczas II wojny światowej pracował na Uniwersytecie jako woźny.
Joseph Rotblat, fizyk i radiobiolog, w 1938 r. obronił doktorat z fizyki, a wcześniej w latach 1932-1934 uczęszczał na wykłady na Wydziale Humanistycznym.
Leonid Hurwicz, ekonomista, w 1938 roku ukończył na Uniwersytecie studia prawnicze.

Politechnika Warszawska – www.pw.edu.pl

Tradycja Politechniki Warszawskiej – największej i najstarszej uczelni technicznej w Polsce – sięga początków XIX wieku. Publiczna politechnika założona w 1915 w Warszawie przez gen. Hansa von Beselera. jest jedną z największych i najlepszych wyższych uczelni technicznych w Polsce oraz w Europie Środkowo-Wschodniej. Politechnika Warszawska zajmuje od lat 1. miejsce w Polsce w „Rankingu Szkół Wyższych” wśród uczelni technicznych publikowanym przez miesięcznik „Perspektywy”. Według Webometrycznego Rankingu Uniwersytetów Świata ze stycznia 2015, pokazującego zaangażowanie instytucji akademickich w istnieniu w sieci Web, uczelnia zajmuje 2. miejsce w Polsce wśród uczelni technicznych, a na świecie 522. pośród wszystkich typów uczelni.

W Politechnice zgromadzony jest największy w Polsce potencjał naukowo-badawczy w dziedzinie nauk technicznych. Tu powstaje największa liczba liczących się w kraju i za granicą opracowań naukowych. O randze Politechniki Warszawskiej świadczą liczne umowy o współpracy z innymi uczelniami, wymiana kadry i studentów oraz wspólne programy badawcze.

Żadna z uczelni technicznych w Polsce nie dysponuje tak szerokim wachlarzem kierunków kształcenia, specjalności i specjalizacji dyplomowych. Umożliwia to zaspokojenie indywidualnych zainteresowań młodzieży i potrzeb rynku. Czynnikiem umożliwiającym realizację tak szerokiej oferty są warunki lokalowe i sprzętowe uczelni. Politechnika posiada wiele gmachów skupionych w dwóch kampusach w centrum Warszawy, zapewniających możliwość organizacji i prowadzenia zajęć w dobrych warunkach. Wyposażenie pracowni w najnowszą aparaturę przekracza znacznie średni poziom krajowy. Rozbudowany system biblioteczny i skomputeryzowany system informacyjny ułatwiają studiowanie i pracę naukową.

Organizacja studiów, w tym punktowy system oceny ich zaawansowania, zgodny ze standardami międzynarodowymi, ułatwiają odbywanie części studiów za granicą. Wynikających stąd korzyści dla studentów nie sposób przecenić, a bliska integracja z Unią Europejską otworzy w tej dziedzinie nowe ogromne możliwości. Nie można wreszcie pominąć bogatej oferty kulturalno-rozrywkowej, jaką Politechnika przedstawia swoim studentom. Czekają na nich kluby, zespoły artystyczne, organizacje społeczne, turystyczne i sportowe. Także łatwy dostęp do instytucji kulturalnych stolicy oraz imprez organizowanych przez inne warszawskie wyższe uczelnie ułatwia zaspokojenie wszechstronnych zainteresowań młodzieży.

Politechnika Poznańska jest wysokiej rangi państwową szkołą wyższą o profilu technicznym w Poznaniu. Oferta edukacyjna Politechniki Poznańskiej obejmuje kształcenie trójstopniowe w systemie ECTS (European Credit TransferSystem – Europejski System Punktów Kredytowych): od inżynierskiego (I stopień) przez magisterskie (II stopień) do doktorskiego (III stopień). Od roku akademickiego 2006/2007 studia są możliwe również w języku angielskim.

Misją Uczelni jest kształcenie na wszystkich stopniach studiów wyższych oraz w trybie kształcenia ustawicznego w ścisłym związku z prowadzonymi na Uczelni pracami naukowymi i badawczo-rozwojowymi oraz we współpracy z przyszłymi pracodawcami absolwentów uczelni i w kontakcie ze społeczeństwem. Wizją jest stworzenie czołowego w kraju uniwersytetu technicznego, dobrze rozpoznawalnego w Europie, liczącego się i poszukiwanego partnera uczelni zagranicznych, gwarantującego wysoką jakość kształcenia oraz światowy poziom prac naukowych i badawczo-rozwojowych.

Dziś Politechnika Poznańska oferuje kształcenie na dziesięciu wydziałach, prowadzących łącznie 27 kierunków studiów. Na uczelni studiuje ponad 20 tysięcy studentów studiów I i II stopnia, studiów doktoranckich oraz studiów podyplomowych. O ich wykształcenie troszczy się ponad 1200 nauczycieli akademickich. Realizacja misji Uczelni pozwala urzeczywistnić wizję Politechniki Poznańskiej, jako czołowego w kraju uniwersytetu technicznego, z aspiracjami do bycia partnerem uczelni europejskich pod względem jakości kształcenia oraz poziomu badań naukowych. Politechnika Poznańska jako pierwsza z polskich uczelni została przyjęta do grona członków CESAER-a (Conference of European Schools for Advanced Engineering Education and Research) – europejskiej organizacji zrzeszającej najlepsze wyższe szkoły techniczne. Jest członkiem SEFI (Societe Euro peenne pour la Formation des Ingenieurs), EUA (European University Association), ADUEM (Alliance of Universities for Democracy) oraz IAU (International Association of Universities).

Scroll to Top