Instytucje otoczenia biznesu

W dobie globalizacji kluczem do rozwoju i konkurencyjności państw jest gospodarka oparta na wiedzy, wykorzystująca mechanizmy międzynarodowego transferu technologii. Dyfuzja technologii pomiędzy podmiotami z różnych krajów buduje ich siłę ekonomiczną i jest źródłem innowacji na skalę globalną.

European Green Technology Alliance (EGTA) to międzynarodowa platforma współpracy pomiędzy klastrami europejskimi powołana w celu transferu technologii pomiędzy podmiotami członkowskimi, ukierunkowana na potrzeby nowoczesnej, zrównoważonej i inteligentnej gospodarki. Powstała ona na początku 2015 roku, a jej fundatorem oraz koordynatorem jest Klaster Smart IT, który stawia sobie za zadanie tworzenie sieci współpracy innowacyjnych firm i platformy integracji ich potencjałów.

Członkami European Green Technology Alliance są europejskie klastry technologiczne, których celem jest dalszy rozwój generowanych rozwiązań technologicznych oraz ich
komercjalizacja w skali globalnej. Obecnie do EGTA należy 21 klastrów z 18 państw Unii Europejskiej, co daje łącznie ponad 300 podmiotów gospodarczych i instytucji badawczych. Obrana strategia rozwoju EGTA zakłada podwojenie tej liczby do końca 2016 roku.

Cele i priorytety EGTA:

Stworzenie europejskiego ekosystemu innowacji służącego wymianie wiedzy, wspólnym pracom badawczym, rozwojowym i komercjalizacyjnym poprzez zapewnienie narzędzi koordynacyjnych, komunikacyjnych i informacyjnych,
Stworzenie dla członków EGTA nowych możliwości biznesowych w skali europejskiej i światowej poprzez wspólne podejmowanie przedsięwzięć biznesowych oraz marketingowych,
Wsparcie realizacji strategii międzynarodowej członków EGTA poprzez nawiązanie współpracy z krajami pozaeuropejskimi i zbudowanie globalnej platformy transferu technologii.

Realizacja celów EGTA odbywa się poprzez cztery komplementarne formy działalności:

Europejską Platformę Transferu Technologii
Europejską Bazę Ekspertów Technologicznych
Europejską Platformę Wymiany Wiedzy                                  
Europejską Platformę Wymiany Towarów i Usług

Dodatkowo, strategia internacjonalizacji EGTA realizowana jest poprzez współpracę z krajami pozaeuropejskimi w ramach Globalnej Sieci Innowacji i Rozwoju Biznesu.

Krajowa Izba Gospodarcza, która jest największą niezależną organizacją biznesu w Polsce, powstała w 1990 roku. Reprezentuje największą liczbę przedsiębiorców, łącząc ponad  130 organizacji gospodarczych, do których należy około 300 tys. krajowych przedsiębiorstw. Krajowa Izba Gospodarcza promuje społeczną wrażliwość biznesu. Szkolenia i konferencje prowadzone przez KIG pomagają przedsiębiorcom wdrażać etyczne standardy. Najwrażliwsze społecznie firmy są nagradzane w programie „Przedsiębiorstwo Fair Play”.

Krajowa Izba Gospodarcza dba o polskich przedsiębiorców na arenie międzynarodowej. KIG jest członkiem Eurochambres (Stowarzyszenia Europejskich Izb Przemysłowo – Handlowych) i Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu. KIG ma podpisane umowy o współpracy z większością narodowych izb gospodarczych na świecie. Prezes KIG Andrzej Arendarski obejmując od 2008 roku stanowisko wiceprezesa Eurochambres umocnił pozycję Krajowej Izby Gospodarczej na arenie międzynarodowej.

Do zadań Krajowej Izby Gospodarczej należy:

reprezentowanie interesów swoich członków i podmiotów gospodarczych wobec organów państwa, organizacji krajowych i zagranicznych;
działanie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości w nowoczesnych formach organizacyjnych i technologicznych oraz wyrażanie opinii o stanie rozwoju gospodarczego w Polsce;
współudział w tworzeniu warunków sprzyjających działalności gospodarczej, w tym także w zakresie handlu zagranicznego;
inspirowanie tworzenia i nowelizacji przepisów oraz prezentowanie opinii w dziedzinie polityki gospodarczej;
gromadzenie i rozpowszechnianie informacji dotyczących funkcjonowania podmiotów gospodarczych w kraju i za granicą oraz współpracy kooperacyjnej, zaopatrzeniowej i organizacyjno-finansowej;
rozwój i podnoszenie poziomu kształcenia zawodowego, wspieranie nauki zawodu w zakładach pracy oraz doskonalenie zawodowe pracowników;
kształtowanie zasad etyki i społecznie akceptowanych norm postępowania w stosunkach gospodarczych;
wykonywanie innych zadań, m.in. powierzonych Izbie na jej wniosek lub za jej zgodą przez Radę Ministrów.

Działalność KIG koncentruje się w 20 komitetach oraz 4 platformach, których przewodniczącymi są wybitni praktycy życia gospodarczego, naukowcy, działacze samorządowi i społeczni. Przewodniczącymi i członkami komitetów są wybitni praktycy życia gospodarczego, naukowcy, działacze samorządowi i społeczni, działający w obszarach objętych zakresem działania komitetu. Komitety pełnią dwie zasadnicze funkcje – doradczą dla Prezydium KIG oraz integracyjną, jako że skupiają środowiska gospodarcze w celu rozwiązywania konkretnych problemów. Komitety, uczestniczące w pracach komisji sejmowych, biorą również czynny udział w opracowywaniu i opiniowaniu aktów prawnych, które bezpośrednio wpływają na działalność przedsiębiorstw. 

Pracodawcy Rzeczypospolitej Polskiej będące najstarszą i największą organizacją pracodawców w Polsce – działają od 1989 roku, reprezentują ponad 10 000 firm, zatrudniających blisko 5 mln osób. Zdecydowana większość z nich – 85 proc. – to firmy prywatne. Siłą Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej są racje i argumenty prezentowane politycznym i ekonomicznym decydentom oraz liczba i różnorodność naszych członków: związków, federacji i firm.

Organizacja stawia sobie za cel tworzenie państwa przyjaznego pracodawcom, ale w poszanowaniu praw pracowniczych. Gospodarka musi bowiem rozwijać się w sposób zrównoważony, a względy ekonomiczne nigdy nie mogą znacznie dominować nad społecznymi. Dlatego Pracodawcy RP dążą do stworzenia harmonii na linii pracodawca – pracownik. Od 9 września służy temu także aktywna obecność Organizacji w pracach Rady Dialogu Społecznego. To instytucja, o którą Pracodawcy RP walczyli od momentu wyjścia przedstawicieli związków zawodowych z Komisji Trójstronnej. Jako organizacja reprezentatywna Pracodawcy RP mają teraz większe niż do tej pory możliwości wpływu na stanowienie dobrego prawa.

Przedstawiciele Organizacji są wszędzie tam, gdzie dzieje się coś ważnego dla biznesu i pracodawców: podczas obrad sejmowych i senackich komisji, przy pracach decyzyjnych i doradczych gremiów różnych szczebli administracji państwowej oraz komitetów sterujących wykorzystywaniem funduszy Unii Europejskiej. Rekrutujący się spośród grona najznamienitszych specjalistów i autorytetów, eksperci Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej wydają obszerne publikacje naukowe, doradzają decydentom politycznym i komentują gospodarczą rzeczywistość. Organizowane przez Pracodawców RP  konferencje – oprócz znamienitych prelegentów – stanowią także istotny wkład w rozwój debat publicznych i konsultacji społecznych.

Do zadań realizowanych przez organizację należą:

działalność na rzecz wspólnych interesów pracodawców zrzeszonych w organizacjach członkowskich, przedsiębiorstw nierzadko konkurujących ze sobą na rynku, lecz świadomych potrzeby wspólnego działania dla dobra środowiska pracodawców i przedsiębiorców,
Wspieranie inicjatyw zmierzających do wzmocnienia roli polskich pracodawców oraz współpraca ze wszystkimi  organizacjami pracodawców i przedsiębiorców w celu realizacji wspólnych interesów środowiska biznesu,
współdziałanie z partnerami społecznymi – organizacjami pracobiorców w celu osiągnięcia wspólnych korzyści pracodawców i pracowników wynikających z rozwoju gospodarczego, sprawiedliwych i stabilnych warunków zatrudnienia, bezpieczeństwa w pracy i spokoju społecznego,
prowadzenie dialogu z władzami publicznymi wszystkich szczebli, by wspólny interes społeczeństwa, przedsiębiorców i rządzących mógł być realizowany, a głos pracodawców miał znaczenie przy podejmowaniu decyzji o przyszłości Polski,
kształtowanie oraz promocja wizerunku pracodawców i przedsiębiorców jako podmiotów tworzących dochód narodowy, dających innym pracę i przyczyniających się do rozkwitu naszego kraju i realizacji indywidualnych aspiracji jego mieszkańców.

Wrocławskie Centrum Badań EIT+ jest wyspecjalizowaną jednostką, która stanowi pomost dla poszukiwania atrakcyjnych rynkowo i społecznie rozwiązań. Dzięki zespołom badawczym pochodzącym z najlepszych uczelni europejskich oraz stworzonym interdyscyplinarnym laboratoriom wyposażonym w nowoczesny sprzęt badawczy możliwa jest praca nad rozwojowymi projektami, na które zgłasza popyt rynek. Prowadząc badania kreślona jest ścieżka komercjalizacyjna oraz tworzona analiza możliwych wariantów wykorzystania wyników badań w praktyce.

EIT+ posiada najbardziej kompleksową infrastrukturę badawczą w Europe środkowej wyposażoną w najnowszy sprzęt laboratoryjny, dzięki któremu można realizować interesujące aplikacyjne projekty badawcze oraz badania uwzględniające światowe trendy rozwojowe. Wrocławskie Centrum Badań EIT+ tworzą unikalni ludzie, funkcjonujący w realiach nowoczesnych technologii w Kampusie Pracze, dla których nauka ma wymiar praktyczny i służy rozwojowi gospodarki.  Swoje doświadczenie zbierali i nadal pogłębiają we współpracy z najlepszymi ośrodkami współpracującymi z przemysłem na świecie jak: Berkeley, Stanford, Princeton, Fraunhofer Institute, Gent University. Kadra naukowa jednostki, a także współpracujący z nią naukowcy, prowadzą prace w obszarach biotechnologii, diagnostyki medycznej, farmacji, nanotechnologii, technik laserowych, inżynierii materiałowej i chemii. Opracowywane technologie zdobywają nagrody na międzynarodowych targach i konferencjach naukowych. Od samego początku tworzone są z myślą o wdrożeniach w przemyśle, co sprawia, że Wrocławskie Centrum Badań EIT+ systematycznie rozwija obszar biznesowy. EIT+ to m.in. 48 zgłoszeń patentowych polskich i PCT, 59 projektów badawczych, 6 patentów polskich oraz 14 utworzonych spółek typu spin-off.

Scroll to Top