Podmioty rynków kapitałowych

Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) to państwowy bank rozwoju. Głównym zadaniem BGK jest wspieranie rozwoju gospodarczego kraju i podnoszenie jakości życia Polaków. Dzięki państwowej własności, dużej skali i wyjątkowo stabilnej pozycji bank bierze udział w finansowaniu największych inwestycji infrastrukturalnych i stymuluje rozwój przedsiębiorstw w kraju i na rynkach zagranicznych. BGK działa z myślą o przyszłości i nie boi się długiego horyzontu czasowego inwestycji. Daje pierwszą i ostatnią złotówkę, ośmielając innych do udziału w ambitnych projektach. Bank skutecznie wspiera przedsiębiorczość, którą uważa za polskie dobro narodowe. BGK ma unikalne doświadczenie w  finansowaniu, inwestowaniu, udzielaniu poręczeń i gwarancji oraz dystrybucji funduszy unijnych. Wychodzi z inicjatywą  i kreuje rozwiązania. Jest wartościowym partnerem dla instytucji państwowych i samorządów, przedsiębiorstw i banków. Pracowników BGK wyróżnia propaństwowa postawa i wyjątkowe kompetencje w realizacji projektów służących rozwojowi kraju.

BGK ma za sobą wspaniałą historię wielkich osiągnięć dla Polski, które traktuje jako inspirację dla swoich działań, ale patrzy w przyszłość, bo tam będą widoczne efekty dzisiejszej pracy. BGK codziennie pracuje na rzecz przyszłości Polski i kolejnych pokoleń. Nowa Strategia BGK na lata 2014-2017 definiuje aktualną rolę Banku Gospodarstwa Krajowego jako państwowego banku rozwoju. Podkreśla misję, którą jest wspieranie rozwoju społeczno‑gospodarczego Polski oraz sektora finansów publicznych w realizacji jego zadań. Cele określone w strategii odpowiadają oczekiwaniom interesariuszy Banku oraz wewnętrznym i zewnętrznym warunkom funkcjonowania, w tym priorytetom polityki gospodarczej Rządu RP.

Bank Gospodarstwa Krajowego zamierza wypełniać swoją misję w oparciu o następujące wartości:

stabilność
transparentność,
ciągłe doskonalenie,
profesjonalizm,
współodpowiedzialność.

Wśród celów strategicznych znajduje się umocnienie BGK w roli banku rozwoju poprzez zwielokrotnienie obecnego zaangażowania w finansowanie przedsięwzięć w ramach programu Inwestycje Polskie oraz działalności poręczeniowo-gwarancyjnej. BGK planuje także osiągnięcie i utrzymanie kluczowej roli w realizacji programów europejskich, w tym szczególnie w zakresie instrumentów zwrotnych. Za cel strategiczny BGK obrał także zwiększenie dostępności finansowania i skali działania w zakresie rozwiązań wspierających działalność eksportową przedsiębiorstw.

Ponadto Bank Gospodarstwa Krajowego będzie:

podnosił efektywność w zakresie działalności programowej (wspieranie rozwoju sektora finansów publicznych oraz obsługa funduszy i programów rządowych);
zapewniał stabilny zwrot na kapitale, na poziomie wyższym niż rentowność polskich skarbowych papierów wartościowych;
zapewniał rosnącą efektywność kosztową;
utrzymywał wysoką jakość aktywów w ramach określonego poziomu ryzyka.

Bank Pekao S.A.

Bank Pekao S.A. działa od 85 lat i jest jedną z największych instytucji finansowych Europy Środkowo-Wschodniej. Biorąc pod uwagę siłę kapitałową mierzoną współczynnikiem wypłacalności, Bank Pekao jest liderem wśród dużych banków w Polsce i jedną z najsilniejszych kapitałowo instytucji finansowych w Europie (współczynnik Core Tier 1 na koniec 4 kwartału 2015 r. na poziomie 17,7%). Bank Pekao S.A. dysponuje siecią około 1000 oddziałów w całym kraju oraz oferuje swoim klientom dostęp do sieci ponad 1700 bezpłatnych bankomatów w Polsce i ok. 20 000 w 17 krajach Europy. W grupie kapitałowej Pekao znajdują się również Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, fundusz emerytalny, dwa wiodące na polskim rynku domy maklerskie, oraz spółki zajmujące się leasingiem i faktoringiem. Bank Pekao S.A. jest laureatem wielu prestiżowych nagród i wyróżnień, zarówno w Polsce, jak i na arenie międzynarodowej. W 2015 r. aplikacja płatności mobilnych PeoPay Banku została okrzyknięta Innowacją Finansową roku 2014 w prestiżowym rankingu Złoty Bankier, a rozwiązania mobilne Banku otrzymały pierwsze miejsce w rankingu Bankier.pl. Bank Pekao otrzymał również tytuł „Most innovative Bank in CEE & CIS” magazynu EMEA Finance. Bank Pekao został także uhonorowany po raz piąty z rzędu tytułem Top Employers Poland 2014.

Na polu bankowości korporacyjnej w 2013 roku, trzeci raz z rzędu Bank Pekao uznany został przez Euromoney Magazine Najlepszym Bankiem w Polsce w Zakresie Usług Bankowości Transakcyjnej. Pekao otrzymał również tytuł „Bank of the Year in CEE 2013” w konkursie zorganizowanym przez EuropaProperty. Pekao zdobył Nagrodę GPW dla liderów polskiego rynku kapitałowego za osiągnięcia w 2013 r. – Nagroda za największą wartość emisji nieskarbowych instrumentów dłużnych wprowadzonych na Catalyst w 2013 roku. Trzykrotnie był uznany za najlepszy bank w Polsce przez magazyny „The Banker” i „Global Finance”. Bankowość korporacyjna została uhonorowana także m.in. nagrodą „Złotego Bankiera” za pierwsze w Europie wprowadzenie do oferty usługi identyfikacji klienta za pomocą odcisku palca. Dodatkowo Bank Pekao S.A. należy do Grupy UniCredit, jednej z wiodących międzynarodowych instytucji finansowych, która działa w 17 europejskich krajach poprzez sieć 8000 placówek oraz zatrudnia ok. 146 tys. osób.

Giełda Papierów Wartościowych

GPW jest jedną z najszybciej rozwijających się giełd wśród europejskich rynków regulowanych i rynków alternatywnych regulowanych przez giełdy oraz największą giełdą krajową w regionie Europy Środkowo-Wschodniej. Zadaniem GPW jest organizacja obrotu instrumentami finansowymi. Giełda zapewnia koncentrację w jednym miejscu i czasie ofert kupujących i sprzedających, w celu wyznaczenia kursu i realizacji transakcji. Działalność we wszystkich segmentach równoznaczna jest z organizowaniem i prowadzeniem przez Grupę obrotu na następujących rynkach:

Główny Rynek GPW (obrót akcjami, innymi instrumentami finansowymi o charakterze udziałowym oraz innymi instrumentami rynku kasowego, a także instrumentami pochodnymi),
NewConnect (obrót akcjami i innymi instrumentami finansowymi o charakterze udziałowym małych i średnich spółek),
Catalyst (obrót obligacjami korporacyjnymi, komunalnymi, spółdzielczymi, skarbowymi, listami zastawnymi prowadzony przez GPW i BondSpot),
Treasury BondSpot Poland (hurtowy obrót obligacjami skarbowymi prowadzony przez BondSpot)

Ponadto od I kwartału 2012 r., Grupa dodatkowo organizuje i prowadzi obrót na rynkach prowadzonych przez Towarową Giełdę Energii S.A. („TGE”, „TGE S.A.”):

Rynki Energii (Rynek Dnia Bieżącego, Rynek Dnia Następnego, Rynek Terminowy Towarowy, Aukcje energii),
Rynek Praw Majątkowych,
Rynek Uprawnień do Emisji CO2.

Ponadto, od I kwartału 2012 r. za pośrednictwem spółki Izba Rozliczeniowa Giełd Towarowych S.A. („IRGiT”, „IRGiT S.A.”) Grupa prowadzi Izbę Rozliczeniową oraz Izbę Rozrachunkową, natomiast za pośrednictwem spółki TGE S.A. – Rejestr Świadectw Pochodzenia. Obecnie GPW realizuje strategię rozwoju, mającą na celu wzmocnienie atrakcyjności i konkurencyjności polskiego rynku oraz uczynienie z Warszawy centrum finansowego regionu Europy środkowo-Wschodniej. Obecnie polska giełda jest liczącym się rynkiem kapitałowym w Europie i liderem w Europie środkowej i Wschodniej. Wykorzystując potencjał rozwojowy polskiej gospodarki oraz dynamizm polskiego rynku kapitałowego.

Korporacja Ubezpieczeń Kredytów Eksportowych Spółka Akcyjna (KUKE)

KUKE od ponad 25 lat ubezpiecza transakcje handlowe polskich przedsiębiorców.  Oferuje usługi zapewniające bezpieczną wymianę handlową zarówno w kraju, jak i za granicą. Jej działalność skupia się na ubezpieczaniu należności z tytułu sprzedaży towarów i usług z odroczonym terminem płatności, a także na udzielaniu gwarancji ubezpieczeniowych.

Działalność międzynarodowa

Od 1999 roku KUKE jest członkiem Unii Berneńskiej, tj. założonego w 1934 roku w Bernie Międzynarodowego Związku Ubezpieczycieli Kredytów i Inwestycji, która promuje jednolite zasady ubezpieczania kredytów eksportowych i inwestycji, stanowiąc forum współpracy między publicznymi i prywatnymi agencjami ubezpieczeń kredytów. Ważnym aspektem działalności Unii Berneńskiej jest wspieranie nowo powstałych agencji ubezpieczeń kredytów i inwestycji w ramach Klubu Praskiego, który powstał w roku 1993, m.in. z inicjatywy KUKE. Celem jego powstania było stworzenie forum wymiany informacji pomiędzy nowo powstałymi agencjami oraz sprzyjanie rozwojowi handlu międzynarodowego poprzez popieranie jednolitych zasad w odniesieniu do ubezpieczania kredytów eksportowych i inwestycji zagranicznych. Członkami Klubu Praskiego są agencje z rejonu Środkowej i Wschodniej Europy, Afryki i Azji, które mają w przyszłości możliwość przystąpienia do Unii Berneńskiej. Będąc członkiem Unii Berneńskiej, nadal aktywnie uczestniczymy w spotkaniach Klubu Praskiego.

KUKE bierze również aktywny udział w pracach Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD), której celem jest m.in. wypracowanie zasad finansowania transakcji eksportowych ze wsparciem państw członkowskich, jak również monitorowanie ich przestrzegania. Współpracuje też z agencjami kredytów eksportowych na bazie dwustronnych porozumień o współpracy. Umowy te ułatwiają prowadzenie wspólnych działań ubezpieczycieli z obydwu krajów w przypadku uczestniczenia eksporterów, pochodzących z krajów stron Porozumienia, w tym samym projekcie realizowanym na rynku kraju trzeciego. Wśród agencji, z którymi KUKE posiada podpisane porozumienia znajdują się m.in. te z: Izraela, Wielkiej Brytanii, Australii, Kanady, Francji, Austrii czy USA.

Green Way Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych

Zakładaną misją Funduszu jest wkład w rozwój rynku innowacyjnych inwestycji w Polsce oraz zdobycie znaczącego w nim udziału. Filozofia inwestycyjna Funduszu zakłada aktywne i zdyscyplinowane zarządzanie aktywami, według ściśle określonych zasad. Innowacyjne podejście Green Way FIZAN do zmieniających się trendów rynkowych pozwala być rzetelnym partnerem dla Inwestorów, oferując im najwyższej jakości inwestycje oraz kompleksowe rozwiązania finansowe dostosowane do ich potrzeb.

Przedmiotem działalności Green Way FIZAN jest lokowanie środków pieniężnych, zebranych w trybie emisji niepublicznej, w:

 papiery wartościowe, w tym emitowane przez podmioty zagraniczne,
 udziały w spółkach z ograniczoną odpowiedzialnością
 wierzytelności,
 Instrumenty Rynku Pieniężnego pod warunkiem, że są zbywalne
 Depozyty w bankach krajowych i bankach zagranicznych

Kluczowe obszary inwestycyjne Green Way FIZAN

Restrukturyzacja przedsiębiorstw – podmioty wykazujące możliwość przywrócenia równowagi wewnętrznej i otwarte na proces zmian systemowych z potencjałem do generowania wysokich przychodów;
Logistyka – projekty deweloperskie związane z budową i projektowaniem centrów logistycznych pod wynajem lub sprzedaż, zlokalizowanych w pobliżu głównych dróg, autostrad oraz aglomeracji;
Nieruchomości przemysłowe – zakup atrakcyjnych nieruchomości przemysłowych o wysokim potencjale wzrostu wartości i generowania przychodów np. z dzierżawy;
Telemedycyna i diagnostyka onkologiczna – podmioty z rozwijającej się branży telemedycyny i centra medyczne wykorzystujące innowacyjne techniki diagnostyki;
Energetyka – przedsiębiorstwa zajmujące się wytwarzaniem energii elektrycznej, cieplnej i chłodu, w tym alternatywnych paliw. Jak również firmy realizujące projekty z zakresu OZE, głównie farmy fotowoltaiczne i wiatrowe. Fundusz planuje także inwestycje w spółki działające na rynku pojazdów elektrycznych;
Gospodarka odpadowa – przedsiębiorstwa zajmujące się przetwarzaniem odpadów z tworzyw sztucznych i gumy do postaci olejów, prowadzące do zwiększenia ilości odpadów podlegających recyklingowi oraz pozwalające na uzyskiwanie relatywnie wysokiej stopy zwrotu;
Rozwiązania Informatyczne – firmy zajmujące się projektowaniem i wdrażaniem oprogramowania, aplikacji mobilnych, rozwiązań chmurowych oraz monitorowania flot i systemów telemetrycznych.

Strategia Green Way FIZAN

Fundusz realizuje politykę aktywnego zarządzania, co oznacza, że stale monitoruje przebieg inwestycji oraz aktywnie uczestniczy w zarządzaniu projektami. Fundusz zobowiązany jest do prowadzenia działalności zgodnie z zasadami ograniczonego ryzyka inwestycyjnego, określonymi w Ustawie o funduszach inwestycyjnych. Green Way FIZAN dokłada wszelkich starań, aby finansowane projekty charakteryzowały się potencjalnie wysoką rentownością i ograniczonym ryzykiem w celu zapewnienia Inwestorom bezpieczeństwa kapitału. Współpraca z wiodącymi ekspertami w zakresie zarówno technologii, jak i biznesu, ma na celu zwiększenie szans sukcesu tych przedsięwzięć. Kapitał pozyskany w ramach emisji Certyfikatów Inwestycyjnych prowadzonych w 2016 roku, Fundusz przeznaczy na rozwój kluczowych projektów w tym realizację centrów logistycznych oraz zakup atrakcyjnych nieruchomości przemysłowych.

FinCrea Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych S.A.  – www. fincrea.pl

Podstawowa sfera działalności FinCrea TFI to tworzenie i zarządzanie funduszami inwestycyjnymi zamkniętymi przygotowywanymi i projektowanymi na potrzeby Klientów. W roku 2008 Towarzystwo zostało przejęte przez Grupę inwestycyjno-doradczą UCFS i stało się flagową spółką Grupy. Wokół Fincrea koncentrują się działania Grupy w projektach własnych jak i na rzecz inwestorów zewnętrznych w segmencie wierzytelności korporacyjnych, aktywów niepłynnych, nieruchomości, clean-tech oraz optymalizacji transakcyjnych. Towarzystwo posiada wysoko wykwalifikowaną i specjalistyczną kadrę zarządzającą, ale jednocześnie współpracuje blisko z wieloma wiodącymi doradcami z rynków międzynarodowych. Ponadto posiada panel inwestorów cieszących się doskonałą reputacją zarówno na rynkach lokalnych, jak i globalnych, z którymi Towarzystwo wypracowało stosunki partnerskie oparte na wzajemnym szacunku i zaufaniu oraz dzięki dogłębnemu rozpoznaniu ich celów i strategii inwestycyjnych.

W szerszym kontekście jako element Grupy FinCrea, Towarzystwo uczestniczy w: 

Procesach due diligence, wyceny i akwizycji wierzytelności korporacyjnych (oraz innych zabezpieczonych aktywami) zarówno w kontekście portfelowym jak i wierzytelności indywidualnych,
Procesach obsługi prawno-windykacyjnej wierzytelności korporacyjnych (oraz innych zabezpieczonych aktywami) zarówno w kontekście portfelowym jak i wierzytelności indywidualnych (single names),
Projektach inwestycyjnych w segmencie nieruchomości komercyjnych jak i w projektach deweloperskich, włącznie ze strukturyzowaniem finansowania dla takich przedsięwzięć,
Projektach typu M&A zarówno w sferze doradztwa jak i strukturyzowania i optymalizacji transakcyjnej,
Projektach inwestycyjnych związanych z alternatywnymi źródłami energii jak i utylizacji odpadów,
Projektach inwestycyjnych ze sfery energetycznej,
Procesach doradczych oraz due diligence w transakcjach typu discounted loan sale,
Projektach restrukturyzacyjnych i akwizycyjnych związanych z aktywami niepłynnymi,
Projektach optymalizacyjnych we współpracy z renomowanymi firmami konsultingowymi zarówno w ramach rozwiązań dla jednostkowych projektów/Klientów jak i struktur szeroko pojętego rynku inwestycyjnego.

Grupa Navigator www.navigatorcapital.pl

Grupa Navigator świadczy kompleksowe usługi bankowości inwestycyjnej, specjalizując się w doradztwie transakcyjnym oraz pozyskiwaniu kapitału dla firm. W skład Grupy wchodzą trzy wyspecjalizowane podmioty: Navigator Capital S.A., Dom Maklerski Navigator S.A. oraz Navigator Debt Advisory Sp. z o. o. Navigator Capital jest Autoryzowanym Doradcą rynku NewConnect. Navigator oferuje usługi emisji akcji i ich wprowadzenia do ASO NewConnect oraz również przeniesienia notowania spółki z NewConnect na rynek regulowany.

Menedżerowie Navigator koordynowali dotychczas ponad 70 emisji obligacji o łącznej wartości powyżej 900 mln zł, współpracując z blisko 50 emitentami. Kadra Zarządzająca Navigator z rynkiem obligacji korporacyjnych związana jest od początku istnienia Catalyst. Od początku 2015 r. grupa przeprowadziła emisje obligacji o wartości 173 mln zł, natomiast w 2014 r. o wartości 166 mln zł. Wszystkie te emisje zakończyły się pełnym sukcesem, to znaczy zostały w pełni objęte przez inwestorów. Doświadczenie i kompetencje kadry Navigator pozwalają na dopasowanie warunków emisji do oczekiwań spółek.

Usługi Grupy Navigator obejmują cały proces emisji:

analizę spółek pod kątem emisji obligacji,
pre-marketing oferty obligacji,
przygotowanie kompletu dokumentów prawnych i marketingowych,
organizację spotkań z potencjalnymi inwestorami (tzw. road-show),
przyjmowanie zapisów i wpłat na obligacje oraz ich przydział,
rejestrację obligacji w KDPW/ewidencji i pełnienie funkcji agenta emisji,
wprowadzenie obligacji do ASO Catalyst.

Navigator Capital to wiodący doradca finansowy dla średnich i dużych przedsiębiorstw. Oferuje kompleksową obsługę przedsiębiorstw w zakresie pozyskiwania kapitału akcyjnego na rynku prywatnym. Dzięki swoim relacjom biznesowym, grupa jest w stanie skutecznie pozyskać dla Klientów środki finansowe z rynku prywatnego z następujących źródeł:

fundusze private equity / venture capital,
inwestorzy branżowi,
inwestorzy indywidualni.

Dom Maklerski Navigator S.A. wykonuje wszelkie licencjonowane czynności maklerskie w ramach transakcji przeprowadzanych przez Grupę Navigator.  Jest licencjonowanym podmiotem prowadzącym działalność maklerską pod nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego. Jest on wyspecjalizowanym podmiotem w transakcjach pozyskiwania kapitału dla średnich i dużych spółek na rynku kapitałowym, głównie poprzez emisje akcji i obligacji. Posiada również zezwolenie na prowadzenie działalności maklerskiej zgodnie z decyzją Komisji Nadzoru Finansowego z dnia 27 września 2007 r.

Działalność maklerska Domu Maklerskiego Navigator S.A. koncentruje się na pozyskiwaniu kapitału dla firm na rynku kapitałowym. Zakres jego usług obejmuje:

oferowanie instrumentów finansowych, w tym akcji i obligacji,
przechowywanie lub rejestrowanie instrumentów finansowych, w tym prowadzenie ewidencji papierów wartościowych (w tym pełnienie funkcji agenta / sponsora emisji),
przyjmowanie i przekazywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych rynku publicznego,
wykonywanie zleceń nabycia lub zbycia instrumentów finansowych rynku niepublicznego na rachunek dającego zlecenie,
sporządzanie analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych,
doradztwo dla przedsiębiorstw w zakresie struktury kapitałowej, strategii przedsiębiorstwa lub innych zagadnień związanych z taką strukturą lub strategią,
doradztwo i inne usługi w zakresie łączenia, podziału oraz przejmowania przedsiębiorstw.

Navigator Debt Advisory oferuje usługi kompleksowego doradztwa w obszarze emisji obligacji korporacyjnych. Usługi Navigator poza pozyskaniem kapitału dla swoich klientów obejmują również wskazanie im optymalnych warunków transakcji z punktu widzenia ich sytuacji finansowej oraz oczekiwań inwestorów, a także doradztwo po emisji w zakresie kontaktu z inwestorami oraz KDPW, GPW i BondSpot. Navigator Debt Advisory wykonuje również kompleksowe analizy kondycji finansowej spółek, możliwości pozyskania finansowania dłużnego i zdolności do obsługi zadłużenia oraz przygotowuje raporty dotyczące rynku obligacji korporacyjnych w Polsce. Jako niezależny doradca zapewnia rzetelność i obiektywność swoich opracowań.

Scroll to Top