Model biznesowy

W ramach współpracy proponujemy realizację inwestycji w obszarach zaprezentowanych  powyżej w jednym z dwóch modeli, które różnią się między sobą przede wszystkim poziomem, na którym sprawowana jest kontrola nad inwestowanym kapitałem. Dodatkowo odmienne są procedury prawne związane z zaangażowaniem środków w konkretne projekty inwestycyjne. Pierwszy z oferowanych modeli zakłada tworzenie Funduszy Inwestycyjnych Zamkniętych, które będą wykorzystywały pozyskane środki do nabywania udziałów lub akcji spółek celowych, tym samym przekazując im kapitał przeznaczony na finansowanie realizacji wyselekcjonowanych projektów inwestycyjnych.

Proponowany model obejmuje przekazanie większej puli środków finansowych do Funduszu Inwestycyjnego Zamkniętego, który następnie wykorzystuje zdobyty kapitał do finansowania kilku projektów z jednej branży. Analiza i proces decyzyjny odbywają się na poziomie Funduszu i mogą być niezależne od źródeł kapitału. Jest to rozwiązanie cechujące się brakiem konieczności każdorazowego uczestniczenia w podejmowaniu decyzji inwestycyjnych z uwagi na pełne zaufanie do specjalistów zarządzających Funduszem oraz członków Rady Ekspertów.

Drugi z proponowanych modeli opiera się o inwestycje realizowane bezpośrednio w podmioty, których podstawowym celem jest wykonanie przeanalizowanego i zaakceptowanego projektu inwestycyjnego. Jest to możliwe na drod ze nabywania papierów wartościowych takich jak: udziały, akcje lub obligacje, które jako jedyne zgodnie z przepisami prawa polskiego nie wiążą się z koniecznością pobierania odsetek od zainwestowanego kapitału. Zatem spełniają jednocześnie kryteria stawiane przez Prawo Szariatu.

W tym modelu wszelkie decyzje dotyczące wyboru projektów inwestycyjnych do realizacji podejmowane są jeszcze przed przekazaniem kapitału do spółek celowych. W omawianym rozwiązaniu istnieje możliwość bezpośredniego uczestniczenia w procesie analizy proponowanych koncepcji biznesowych oraz podejmowania decyzji o ewentualnym zaangażowaniu ich środków w wyselekcjonowane projekty. Wymaga to jednak większej aktywności w ramach procesu inwestycyjnego, choć jednocześnie daje znacznie większą kontrolę nad wykorzystaniem kapitału.

Przedstawione powyżej modele inwestycyjne w najlepszym możliwym stopniu odzwierciedlają najczęściej spotykane podejścia do kwestii inwestycji i stanowią odpowiedź na ich potrzeby. Proponowane rozwiązania dają możliwość zarówno aktywnego uczestnictwa w podejmowaniu wszelkich decyzji inwestycyjnych, jak również przekazania związanych z tym kompetencji do grona ekspertów, którzy dokonują selekcji koncepcji biznesowych przy uwzględnieniu najlepszego interesu wszystkich stron.

Scroll to Top