Rynek IT

Polska znajduje się w czołówce regionu Central and Eastern Europe (CEE)  jeśli chodzi o skalę prognozowanych na najbliższe trzy lata inwestycji w rozwiązania IT, m.in. w cloud computing czy technologie mobilne. Zgodnie z raportem przeprowadzonym przez firmę analityczną IDC, wartość polskiego rynku usług IT w roku 2014 zanotowała wzrost o 4,5% sięgając 3,28 mld USD, a w 2015 roku dynamika wzrostu wzrosła do 5%. Eksperci prognozują również, że w obrębie nadchodzących 5 lat wzrost rynku IT będzie rósł średnio o 4% osiągając w roku 2019 4 mld USD. Jak podaje The Association of Business Service Leaders (ABSL) łączna liczba zatrudnionych pracowników w tym sektorze wynosi obecnie 140 tys. osób, z czego 55 tys. to pracownicy dużych firm usługowych z tego sektora. Udział usług programistyczno-informatycznych w skali całego rynku IT w Polsce wynosi 29%, z kolei w skali globalnego sektora IT to 1,7%. Większość pracowników tego sektora, bo aż 66%, jest jednak zatrudniona w firmach z kapitałem zagranicznym, natomiast w firmach z kapitałem polskim, zatrudnienie znajduje 34% pracujących w tym sektorze.

Firmy działające w Polsce świadczące usługi IT koncentrują się głównie na obsłudze podmiotów działających w Europie Zachodniej (80%). Podmioty te realizują również usługi dla polskich klientów biznesowych i instytucjonalnych (74% badanych przedsiębiorstw). Ponad połowa firm dodatkowo świadczy usługi na rzecz klientów z Ameryki Północnej i Europy Środkowo-Wschodniej (z wykluczeniem Polski). Implementacja innowacyjnych rozwiązań w zakresie systemów informatycznych na polskim rynku to kolejny z obszarów, który cechują atrakcyjne stopy zwrotu połączone z relatywnie niskim ryzykiem.

Informatyzacja przedsiębiorstw

Trendy branżowe wskazują na konieczność doskonalenia dostępnych na rynku technologii i podnoszenia ich jakości. Nieustanny rozwój rozwiązań IT wymusza na firmach ciągłe poszukiwanie wysoko wyspecjalizowanych w wąskich dziedzinach oraz kreatywnych pracowników. Największe zapotrzebowanie na specjalistów inżynierów notowane jest w zakresie programowania SAP, testowania oprogramowania, zarządzania Big Data dla różnych sektorów czy w obszarze rozwiązań dla usług mobilnych.

Efektywne wykorzystywanie nadarzających się okazji do rozwoju istniejących technologii oraz tworzenia nowych rozwiązań na rynku IT w dużej mierze zależy od kompetencji, doświadczenia oraz asocjacji pracowników w zespole projektowo-badawczym. Bardzo istotna jest również „intuicja biznesowa” przy wyborze projektu oraz wieloetapowa analiza wdrażanego rozwiązania lub modernizacji systemu.

To wszystko zaowocowało wzrostem aktywności we wprowadzaniu informatyzacji w strukturach organizacyjnych. Eliminacja papierowego obiegu dokumentów oraz wprowadzenie systemu rozliczeń bezgotówkowych w organach administracji publicznej to najbliższe priorytety tego sektora. Prace nad rozwojem platform informatycznych dla sektora administracyjnego już trwają. W 2013 roku powstał Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa. Program ten to strategiczny dokument opisujący działania rządu zmierzające do dostarczenia społeczeństwu wysokiej jakości elektronicznych usług publicznych.

Celem Programu jest stworzenie spójnego, logicznego i sprawnego systemu informacyjnego państwa, dostarczającego e-usługi na poziomie krajowym i  europejskim, w sposób efektywny pod względem jakości i kosztów, zarówno dla organów administracyjno-zarządzających jak również dla społeczeństwa. Program zapewni współpracę istniejących oraz nowych systemów teleinformatycznych administracji publicznej, eliminując jednocześnie powielające się dotychczas funkcjonalności

Dotychczasowy proces informatyzacji charakteryzował się rozwiązaniami wyspowymi, które odpowiadały zapotrzebowaniu poszczególnych sektorów administracji publicznej, jednak nie zapewniały dostatecznej interoperacyjności systemów, co mogło mieć negatywny wpływ na realizację e-usług. W związku z powyższym niezbędne stało się wprowadzenie nowego instrumentu planowania i koordynacji informatyzacji działalności podmiotów publicznych, którym jest, ustanawiany w drodze uchwały Rady Ministrów, Program Zintegrowanej Informatyzacji Państwa. Cały program jest również dokumentem wykonawczym dla strategii rozwoju, tzn. strategii Sprawne Państwo 2020 (SP2020)

Cały proces ma przebiegać w sposób informatyzacji zintegrowanej, a składa się z czterech  głównych kategorii:

Logiczny i skuteczny obieg informacji, dzięki któremu administracja pomaga obywatelowi w realizacji jego obowiązków na rzecz państwa oraz wspiera go w realizacji jego aspiracji.
Koncentracja na procesach w administracji publicznej i usługach jakie ona zapewnia.
Przejrzystość i efektywność w wydatkowaniu środków publicznych.
Neutralność technologiczna, która gwarantuje, że dostęp do usług i dostaw dla administracji nie jest ograniczany stosowaną technologią i wynika jedynie z potrzeb funkcjonalnych.

Dzięki technologiom cyfrowym procedury administracyjne będą prowadzone w sposób efektywniejszy, spersonalizowany i partycypacyjny.

W  efekcie przełomu cywilizacyjnego, wszechobecnej informatyzacji i cyfryzacji oraz w szczególności dostępności internetu w codziennych ludzkich aktywnościach, organy administracyjne również muszę dostosować poziom usług i procedur, rozwijając tym samym systemy zarządzania, komunikacji i obsługi.”

Polskie przedsiębiorstwa, zarówno z sektora prywatnego jak i publicznego stale podnoszą poziom informatyzacji. W ostatnich latach największe środki na ten cel zostały wydatkowane w takich branżach jak: telekomunikacja, sektor finansowy, sektor produkcji przemysłowej oraz administracja szczebla lokalnego jak i centralnego. Warto również podkreślić, iż w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP), zwiększono nakłady inwestycyjne na informatyzację, co znacząco przyczyniło się do rozwoju jakości usług IT w Polsce. Wzrost rynku oraz ilość podmiotów spowodowała spadek cen, co bez wątpienia przyczyniło się do zwiększenia dostępności usług IT .

Rozwiązania chmurowe

Rozwój sektora technologii informatycznych – zarówno w Polsce, jak i na świecie napędzany jest także innowacyjnymi produktami i nowymi trendami rynkowymi. Do nowych, a zatem głównych kierunków rozwoju rynków IT należą:

aplikacje mobilne – dynamicznego rozwoju tego segmentu spodziewa się aż 92% przedstawicieli największych polskich firm działających w branży IT,
przetwarzanie w chmurze (Cloud Computing) – o rozwoju tego typu usług w najbliższych 2 latach przekonanych jest 95% badanych.

Ze względu na coraz szersze wykorzystanie technologii chmury, oraz internetu rzeczy (IoT), na atrakcyjności zyskały rynki usług związanych z bezpieczeństwem informatycznym, bezpieczeństwem danych oraz udostępniania oprogramowania z chmury.

Technologia „cloud computing” zapewnia możliwość przystępnego kosztowo przetwarzania, zapisywania i analizowania strumieni zmiennych i różnorodnych zbiorów danych „Big Data” generowanych przez sensory, komputery mobilne oraz czytniki RFID. Zainteresowanie IoT jest ogromne. W miarę upowszechniania się bezprzewodowych sieci szerokopasmowych proces wdrażania Internetu Rzeczy staje się szybszy i tańszy, niż pierwotnie zakładano. International Data Corporation (IDC) prognozuje, że wartość technologii IoT wzrośnie z 1,3 mld USD w 2013 r. do 3,04 mld USD w 2020

Platformy informatyczne

W perspektywie ostatnich lat zaobserwować można duży wzrost popytu na platformy informatyczne zarówno w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, jak i korporacji. Taki rodzaj oprogramowania biznesowego jest odpowiedzią na potrzeby nowocześnie zarządzanych firm, a decyzja o inwestycji w ten model oprogramowania wynika z jego wielu zalet do których należą m.in.: niskie koszty wdrożenia i utrzymania oprogramowania, a także łatwiejszego dostosowania oferty dla potrzeb klienta. Zapotrzebowanie na aplikacje w modelu SaaS wyraźnie rośnie. Nowe systemy do zarządzania przedsiębiorstwem wyróżniają się modułowością, szybkością działania oraz różnorodnością cenową.

Nowe platformy pozwalają na jeszcze lepsze wykorzystanie czasu i potencjału pracowników. Automatyzacja pozwala na usprawnienie większości procesów i działań realizowanych w przedsiębiorstwach. Warto zwrócić uwagę na to, że w Polsce wykorzystanie platform informatycznych jest dość powszechne, systemy tego typu wdrażane są np. w szkołach podstawowych, placówkach medycznych, ministerstwach i organach administracji publicznej. Szerokie wykorzystanie platform informatycznych zarówno w Polsce jak i na świecie nie zmienia faktu, że popyt na platformy dedykowane stale wzrasta, powodując ciągły rozwój tego segmentu rynku.

Na dynamiczny wzrost zapotrzebowania na platformy wpływa również niska jakość oprogramowania stosowanego w polskich przedsiębiorstwach państwowych i prywatnych, co wciąż powoduje wzrost zamówień na dedykowane platformy. Wymusza to konieczność angażowania kapitału w wypełnianie tego zapotrzebowania, co stanowi także doskonałą możliwość do uzyskiwania atrakcyjnych zysków. Rozwojowi tego rynku sprzyja również wysoko wykwalifikowana kadra polskich specjalistów.

Outsourcing

Podstawowa korzyść – płynąca z pozbycia się funkcji ubocznych i pomocniczych, będąca głównym argumentem przemawiającym do tej pory za outsourcingiem – to redukcja kosztów. Coraz istotniejsze jednak zdają się być inne czynniki, takie jak: dążenie do realizacji usług na najwyższym poziomie, specjalizacja pracy, koncentracja na funkcjach biznesowych czy dostęp do specjalistycznej wiedzy. Dzięki korzystaniu z usług zewnętrznych firma osiąga lepsze wyniki i rośnie jej wartość rynkowa, dodatkowo zwiększa elastyczność swoich działań, a poprzez oszczędność czasu i zasobów ludzkich – również wydajność.

Rynek usług outsourcingu IT notuje stały i dynamiczny wzrost, a Polska jako jeden z najszybciej rozwijających się rynków zajmuje czołowe miejsce w światowych rankingach. Tylko w ciągu ostatniego roku rynek usług outsourcingu IT wzrósł o 20%.  Polska postrzegana jest jako kraj o jednej z najlepszych lokalizacji dla sektora nowoczesnych usług skierowanych do  biznesu, a przez ostatnie pięć lat sektor outsourcingu IT był najszybciej rozwijającym się segmentem polskiego rynku, co wpłynęło na niemal dwukrotny wzrost ilości firm świadczących usługi tzw. „podwykonawstwa”. W sektorze MŚP blisko 29 % firm korzysta z tego typu usług co umożliwia im szybki i skuteczny dostęp do wiedzy i doświadczenia liderów rynkowych oraz dostępu do ogólnoświatowych baz danych.

W Polsce najpopularniejsze sektory w obrębie których świadczone są usługi outsourcingu to: usługi finansowe oraz księgowe, HR, Call Contact Center, IT, outsourcing sprzedażowy IT. Według analiz TMF Group tempo wzrostu rynku outsourcingu IT może utrzymać się na poziomie 20% w skali roku, lub nawet przekroczyć tą wartość. Natomiast w analizie przeprowadzonej przez KPMG International Cooperative dotyczącej najatrakcyjniejszych rynków outsourcingu IT, Polska została oceniona jako druga lokalizacja na świecie. Według ekspertów w Polsce funkcjonuje najbardziej dojrzały rynek spośród krajów Europy Wschodniej i Ameryki Południowej.

Badania KPMG International Cooperative wykazują również, że w nadchodzących latach Polska wzmocni swoją pozycję na światowym rynku i może stać się jedną z głównych lokalizacji dla outsourcingu usług IT – szczególnie dla organizacji z Europy Zachodniej. Duży wpływ na rozwój tego rynku ma położenie Polski w centrum Europy oraz nierozerwalność kulturowa całego regionu. Ponadto, tak duże zainteresowanie usługami polskich firm zawdzięczamy wykwalifikowanej kadrze specjalistów, która w zestawieniu np. z kadrą europejską jest zdecydowanie tańsza, co wynika z uwarunkowań gospodarczych Polski.

Zakres usług cieszących się największym zainteresowaniem ze strony zagranicznych przedsiębiorstw jest bardzo szeroki, podobnie jak świadczone przez polskie podmioty usługi outsourcingu informatycznego, wśród których występują:

wsparcie pracowników i usuwanie bieżących awarii tzw. service/help desk,
administracja systemów informatycznych,
zarządzanie infrastrukturą oraz sieciami,
udostępnianie zewnętrznej infrastruktury tj. chmury obliczeniowej lub kolokacja serwerów w centrum danych,
zabezpieczanie ciągłości działania przedsiębiorstwa z opcją odtwarzania środowiska po awarii,
serwis aplikacyjny oraz nadzór nad systemami biznesowymi,
zarządzanie procesami IT,
doradztwo w zakresie wyboru systemów,
zarządzanie dokumentami oraz wydrukami,
wsparcie i prowadzenie projektów informatycznych,
prowadzenie audytów oraz kontroli legalności oprogramowania,
rozwój i utrzymanie aplikacji
wynajem pracowników.

Przewagą polskich firm jest również umiejętność asymilacji oraz dostosowania poziomu swoich usług do trendów i warunków technicznych panujących w danym kraju. Polscy menadżerowie współpracując z firmami z danego regionu doskonale rozumieją zachodzące w organizacjach procesy biznesowe oraz otoczenie w którym funkcjonują, co przekłada się również na dostosowanie usług i poziomu cen.

Jak podaje raport: „Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Polsce”, Association of Business Service Leaders in Poland (ABSL), tylko w ciągu dwóch ostatnich lat w sektorze centrów usług biznesowych nastąpił wzrost zatrudnienia o 36 proc. Prognozy wskazują, że do 2020 roku zatrudnienie w tym sektorze wzrośnie do 250 tys. osób. Znaczący wzrost poziomu zatrudnienia jest uwarunkowany rosnącym zainteresowaniem polskimi usługami ze strony z Europy i świata. Polski rynek IT już dziś się wyróżnia na tle Europy pod względem rozwoju nowoczesnych usług biznesowych, a polskie firmy świadczące usługi outsourcingu IT są w stanie zapewnić kompleksową obsługę w obszarze informatyki każdej organizacji, włączając w to obsługę użytkowników końcowych, administrację siecią, serwerami i bezpieczeństwem oraz zarządzanie procesami IT.

Scroll to Top