Obszary Inwestycyjne

Polska przyciąga inwestorów stabilną, nastawioną na zrównoważony rozwój gospodarką,  wysoce wyspecjalizowaną kadrą oraz konkurencyjnością cenową. Szczególną uwagę inwestorów skupiają takie sektory jak: OZE, nowe technologie IT, informatyzacja przedsiębiorstw oraz administracji publicznej, a także wiele innych opisanych w niniejszym przewodniku. Tak wzmożonemu zainteresowaniu wśród inwestorów sprzyja z pewnością wsparcie samorządów oraz wsparcie w formie dofinansowania przedsiębiorstw ze środków strukturalnych. Bardzo istotnym czynnikiem rozwoju inwestycji w Polsce, które znacząco sprzyjają i kierunkują cele inwestycyjne są programy rządowe. W Polsce prowadzonych jest wiele programów zdeklarowanych na rozwój infrastruktury, sektora transportowego, Odnawialnych Źródeł Energii, warto w tym miejscu również wskazać, że w ostatnim czasie prace rządu są ukierunkowane na rozwój dwóch kluczowych segmentach, tj. „Mieszkanie+” oraz informatyzacja struktur administracji publicznej. „Mieszkanie+” to projekt rządowy, który ma na celu wsparcie młodych rodzin w wynajmu mieszkania po przystępnej cenie  z możliwością wykupu. ”Mieszkanie+” to program, który ma na celu również zmniejszyć deficyt mieszkań w Polsce, jak podają eksperci w Polsce brakuje od 1 mln do 2 mln mieszkań, ponadto program ma także podnieść jakość życia społecznego. Projekt „Mieszkania+” ma ruszyć w 2017 r., w realizacji tego programu rząd będzie znacząco zwiększał współpracę z sektorem budowlanym oraz nieruchomości. Druga kategoria tj. informatyzacja administracji publicznej jest rozwinięciem Strategii rozwoju opracowanej w 2013 r. tzn. strategii Sprawne Państwo 2020. Strategia rozwoju ma się opierać na inwestycji w kompletną rozbudowę informatyzacji struktur organizacyjnych, komunikacyjnych i zarządczych organów administracji publicznej. Bez wątpienia proces ten będzie długofalowym oraz będzie wymagał szerokiej współpracy rządu z sektorem IT.

Sukces inwestycyjny jest uzależniony od bardzo wielu czynników, z których każdy odgrywa mniejszą lub większą rolę, ale z pewnością bardzo ważną w finalnym rozrachunku. Aby inwestycja okazała się sukcesem, należy dokładnie przenalizować każdy z jej etapów, począwszy od określenia charakteru działań, poprzez sprecyzowanie wybranych lokalizacji kończąc na szczegółowej analizie regionu, na którym inwestor przewiduje podjąć inwestycję.

Dzięki funkcjonowaniu w Polsce Centrów obsługi inwestycji, warunki do inwestowania w kraju nad Wisłą są wyjątkowo sprzyjające. Centrum Obsługi Inwestycji to instytucja zrzeszająca wiodącą grupę ekspertów oraz wspierająca i koordynując odpowiedni przebieg inwestycji we współpracy z inwestorem oraz przedsiębiorcami poszukującymi kapitału. Eksperci COI gwarantują  profesjonalne rozpoznanie potrzeb każdego inwestora i przedsiębiorcy, a następnie dobór odpowiednich narzędzi do realizacji inwestycji lub wdrożenia planowanych projektów. Centrum zapewnia niezbędną pomoc w kluczowych obszarach dla kontrahentów i realizowanych przez nich przedsięwzięć. Współpracując z partnerami gospodarczymi i władzami lokalnymi, COI oferuje stałe wsparcie, jak również możliwość pozyskania dofinansowania oraz najwyższej jakości usługi w zakresie rozpoczęcia i prowadzenia inwestycji: poczynając od dostępu do bazy najlepszych lokalizacji inwestycyjnych poprzez zapewnienie bezpośredniego kontaktu z władzami lokalnymi, a kończąc na pełnej obsłudze operacji inwestorskich oraz projektów wdrożeniowych planowanych działań przez przedsiębiorców.

Zwiększanie rentowności przedsiębiorstwa za pomocą dotacji unijnych

Nowa perspektywa finansowa, która będzie obowiązywać do 2020 roku to najlepszy moment na pozyskanie dofinansowania lub dotacji. Fundusze unijne stanowią doskonały sposób na uzyskanie pieniędzy na rozwój i unowocześnienie przedsiębiorstwa, a także są bardzo dobrym źródłem finansowym w perspektywie organizowania szkoleń i kursów dla pracowników. Od 2014 roku przedsiębiorstwa mogą pozyskać środki na dotację w ramach nowego programu operacyjnego Inteligentny Rozwój, który bazuje na dawnym Programie Operacyjnym Innowacyjna Gospodarka. W ramach nowego programu operacyjnego, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą pozyskać środki na zadania takie jak: wsparcie prowadzenia B+R, zwiększenie potencjału naukowo-badawczego, czy wspieranie innowacyjności. Planowana pula środków przeznaczona do wykorzystania w PO Inteligentny Rozwój wynosi ok. 8,5 mld euro. Kwota ta ma przyczynić się do zwiększenia konkurencyjności i innowacyjności polskich przedsiębiorstw, a tym samym spowodować wzrost PKB, co pozytywnie wpłynie także na polską gospodarkę. Wprowadzanie nowych rozwiązań i technologii we własnej firmie, przyczynia się do zwiększenia innowacyjności własnego regionu i kraju oraz pozwala na szybszy i stabilniejszy rozwój przedsiębiorstwa. Fundusze unijne pozwalają także na uzyskanie dofinansowania na specjalistyczne szkolenia dla pracowników, co sprawia, że firmy działają w oparciu o doświadczonych i wykwalifikowanych specjalistów. Duże przedsiębiorstwa mogą również pozyskać dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko, który stanowi kontynuację programu o tej samej nazwie działającego w perspektywie 2007-2013. Główne zadanie Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko to zwiększenie efektywności gospodarki, wspieranie zrównoważonego rozwoju i racjonalnego gospodarowania zasobami naturalnymi oraz odpadami. W ramach programu będzie można pozyskać środki m.in. na budowę lub rozbudowę elektrowni wiatrowych, zwiększenie efektywności energetycznej budynków mieszkalnych czy też wdrożenie inteligentnych systemów produkcyjnych.

Regionalne Programy Operacyjne

Dotacje unijne można pozyskać również w ramach Regionalnych Programów Operacyjnych. Każde województwo wdraża regionalny program operacyjny mając do rozdysponowania określoną sumę pieniędzy, którą przeznacza na działania mające na celu zmniejszenie bądź ograniczenie najistotniejszych dla danego regionu problemów. W ramach nowej perspektywy, obowiązującej od 2014 roku, środki zostały zakontraktowane  na działania mające na celu rozwój przedsiębiorstw. To doskonały moment na pozyskanie dotacji na rozwój i unowocześnienie przedsiębiorstwa, a także zwiększenie jego efektywności. Warto skorzystać z szerokiego wachlarza możliwości pozyskania dotacji na własny biznes i zwiększenie konkurencyjności na rynku,  wspierając jednocześnie rozwój regionu oraz polskiej gospodarki.

Inwestycje strukturalne droga do innowacyjności

Dotacje wpływają na kondycję majątkową i finansową przedsiębiorstw, jednak po latach inwestycji związanych z Funduszami Europejskimi, można zauważyć, że to także ogromny krok naprzód w zakresie wdrażania nowych technologii czy wprowadzania do przedsiębiorstw rewolucyjnych rozwiązań. Unijne dotacje pomagają także w realizacji celów szczegółowych, do których należą: definiowanie sytuacji majątkowej i finansowej przedsiębiorstw, identyfikacje firm korzystających z  dotacji czy ustalenie kierunków inwestowania wspieranych środkami Unii. Dotacje UE stanowią udzielane są przedsiębiorstwom i jednostkom samorządu terytorialnego, a także fundacjom. Zakres działań, wchodzących w skład dofinansowanych przedsięwzięć jest zatem naprawdę szeroki. Środki mogą być przeznaczone na zakup aktywów trwałych, projektowanie lub wdrażanie systemów zarządzania jakością, zastosowanie nowych technologii, a także wiele innych projektów. Programy operacyjne, w ramach których można pozyskać wsparcie, funkcjonują na szczeblu krajowym oraz regionalnym. W pozyskiwaniu środków z Funduszy Unijnych, przedsiębiorcy dostrzegają wiele unikatowych korzyści – dzięki pomocy UE inwestycje mogą być np. realizowane po znacznie niższym koszcie niż w przypadku korzystania z innych źródeł. Dotacja pozwala wdrożyć inwestycję szybciej, a także wykorzystać nowocześniejsze technologie, na które przy wyłącznym wkładzie własnym, przedsiębiorstwo często nie mogłoby sobie pozwolić. To także znakomity powód do stworzenia nowych miejsc pracy. Ponadto środki z funduszy strukturalnych mają bardzo pozytywny wpływ na rozwój przedsiębiorstwa oraz na poprawienie jego konkurencyjności na rynku. Dzięki nim firmy mogą stać się bardziej nowoczesne, należy natomiast pamiętać o tym, by planując inwestycję unijną, określić finansowanie wkładu własnego w projekcie oraz zabezpieczyć zdolność kredytowania inwestycji w całości – aż do chwili refundacji. Takie warunki zwiększają ryzyko utraty płynności finansowej. Aby jednak realizowane przedsięwzięcie inwestycyjne przynosiło zyski w przyszłości, należy w fazie planowania dokładnie przeanalizować zadeklarowane projekty oraz dokonać oceny ich efektywności. Ocena efektywności przedsięwzięcia inwestycyjnego oraz podjęcie decyzji inwestycyjnej przy wykorzystaniu odpowiednich technik i metod stanowią jeden z etapów budżetowania kapitałowego. Etapy te traktowane są łącznie i określane są mianem rachunku efektywności przedsięwzięć inwestycyjnych. Warunkiem rzetelnej oceny efektywności planowanego do realizacji projektu jest profesjonalne oszacowanie strumieni pieniężnych, są one bowiem podstawowym etapem wyceny wartości projektu. Podstawą oszacowania realnych przepływów pieniężnych jest sporządzenie zestawienia strumieni nakładów inwestycyjnych oraz kosztów, jak również spodziewanych efektów finansowych, które wystąpią w przyszłości.

Makroekonomia Polski

Ostatnie lata charakteryzowały się stopniową poprawą sytuacji makroekonomicznej w Polsce, która jest 9. krajem w Europie pod względem wielkości z przeszło 38,5 milionową populacją i ponad 312.000 km2 powierzchni. Potwierdza to analiza wskaźników agregatowych, które stanowią ogólne odbicie sytuacji gospodarczej. Wśród nich najczęściej wykorzystywane to:
–  dynamika Produktu Krajowego Brutto
–  stopa bezrobocia
–  inflacja CPI
–  Bezpośrednie Inwestycje Zagraniczne (FDI)
–  stopa procentowa.

Po wyraźnym odbiciu gospodarczym w roku 2010, lata 2011-2012 przyniosły ponowne pogorszenie sytuacji makroekonomicznej w większości państw Unii Europejskiej. Próby pobudzania gospodarek podejmowane przez banki centralne z czasem przestały przynosić pożądane efekty, a dynamika Produktu Krajowego Brutto (PKB) w wielu państwach z kwartału na kwartał notowała tendencję spadkową. Wartość tego wskaźnika dla Strefy Euro spadła nawet poniżej zera. Dopiero rok 2014 przyniósł powrót wzrostu gospodarczego i wyjście z recesji.

Na tym tle polska gospodarka zachowywała się stabilnie utrzymując relatywnie wysokie tempo wzrostu. Wprawdzie w 2014 roku dynamika PKB nieco osłabła, jednak i tak zdecydowanie przewyższała największe gospodarki Europy, notując wyraźnie wyższe odczyty. W okresie 2004-2010 wzrost gospodarczy sięgnął 30%, podczas gdy w gospodarce UE-27 było to jedynie 6% (UE-15 – 5%). W pozostałych państwach członkowskich z Europy Środkowej i Wschodniej, tempo wzrostu w latach 2004-2010 wyglądało następująco: Bułgaria 21%, Czechy 21%, Rumunia 18%, Litwa 14%, Słowenia 14%, Estonia 9%, Łotwa 7%, Węgry 3%. Takie kształtowanie się wzrostu gospodarczego w głównej mierze było wynikiem wysokiego popytu zewnętrznego. W ostatnim roku sytuacja w tym zakresie uległa poprawie i obecnie podstawowym czynnikiem wpływającym na wzrost wartości dodanej w Polsce jest popyt krajowy.

Koniec roku 2015 wskazał, iż dynamika wzrostu Produktu Krajowego Brutto jest stabilna i wynosi 3,9%, w przeciwieństwie do wyniku Wielkiej Brytanii, która zanotowała spadek o 0,7%, czy też Niemiec, których wzrost znacznie zmalał. Trzeba przy tym podkreślić, że oznacza to ustabilizowanie tempa wzrostu gospodarczego Polski w relatywnie wąskim przedziale 3,2-3,9% r/r. Z danych oficjalnego biura statystycznego wynika, że najistotniejsze znaczenie dla wzrostu gospodarczego miał popyt krajowy, który wzrósł w trzecim kwartale o 3,1% r/r. Dodatkowo należy podkreślić, że w największym stopniu przyczyniły się do tego wydatki na spożycie ogółem, których dynamika wzrosła o 2,7% r/r. W trzecim kwartale 2015 roku tempo wzrostu eksportu przewyższało tempo wzrostu importu. Według dostępnych szacunków w pierwszym przypadku zanotowaliśmy wzrost o 6,5% r/r, natomiast w drugim wzrost o 6,0% r/r. Zatem łatwo zauważyć, że saldo bilansu handlowego naszego kraju z zagranicą znacznej uległo poprawie.

Ostatnie lata charakteryzowały się ponadto spadkiem stopy bezrobocia w Polsce do poziomu blisko 7,0%. Trzeba przy tym zauważyć, że wpływ na ten wskaźnik miało głównie ogólne polepszenie sytuacji gospodarczej w kraju. W porównaniu do średniej dla całej Strefy Euro wyraźnie widać, że sytuacja w Polsce jest znacznie lepsza i zbliżyła się do warunków, jakie panowały w gospodarce brytyjskiej w latach 2012 – 2013. Inflacja CPI, która wskazuje jakie jest tempo wzrostu cen dóbr i usług konsumpcyjnych, od kilku lat utrzymuje trend spadkowy, jednak na koniec ubiegłego roku zanotowała wzrost – wynosząc tym samym -0,2% r/r. Warto podkreślić, że zanotowany w 2014 r. poziom inflacji wynoszący -1,0% był wartością najniższą w okresie ostatnich 20 lat. Jednak dostępne prognozy wskazują, że kolejne kwartały będą charakteryzowały się szybkim powrotem do wzrostu cen.

Utrzymujące się relatywnie wysokie tempo wzrostu gospodarczego oraz najnowsze prognozy sugerują, że w nadchodzących kwartałach sytuacja makroekonomiczna w Polsce powinna ulegać dalszej poprawie.

Według dostępnych szacunków dynamika PKB za cały 2016 rok powinna kształtować się na poziomie 4,2% r/r,. Będzie to w istotnym stopniu zależało od poprawy koniunktury na arenie międzynarodowej, szczególnie u największego importera polskich produktów, czyli Niemiec. Wciąż najistotniejszymi elementami odpowiadającymi za wzrost PKB będzie sektor budowlany oraz przemysłowy. Zatem rok 2016 powinien być kontynuacją ścieżki wzrostu gospodarczego w Polsce. Inwestorzy zagraniczni zdają się dostrzegać wysoki potencjał Polski, ponieważ gospodarka stale odnotowuje dodatnie przepływy kapitału z tytułu Bezpośrednich Inwestycji Zagranicznych. W 2014 roku napływ kapitału wyniósł 9,1 mld EUR i był przeszło 4-krotnie wyższy niż rok wcześniej. Zgodnie z badaniami FDI Intelligence w okresie styczeń 2003 – sierpień 2014 w Polsce zrealizowano 3 379 projektów inwestycyjnych typu greenfield oraz utworzono 822 tysiące miejsc pracy.

Powyższemu zjawisku sprzyjają decyzje Rady Polityki Pieniężnej, która od 2011 roku systematycznie obniża koszt pieniądza w Polsce, redukując poziom referencyjnej stopy procentowej z 4,5% w 2011 roku do zaledwie 1,5% obecnie. Im niższe oprocentowanie kredytów, tym bardziej atrakcyjne warunki do pozyskiwania finansowania zewnętrznego na potrzeby planowanych inwestycji. To z kolei zachęca do podejmowania decyzji o lokowaniu projektów inwestycyjnych właśnie w Polsce. Polepszająca się sytuacja gospodarcza będzie z pewnością sprzyjała w najbliższym okresie zapotrzebowaniu na nowe inwestycje. Dodatkowo według rankingu Banku Światowego „Doing Business 2015”, Polska zajęła 32. miejsce spośród 189 gospodarek z całego świata. Wysoka pozycja w tym rankingu potwierdza, że otoczenie prawno-regulacyjne również sprzyja procesom inwestycyjnym. Mimo iż gospodarka Polski dynamicznie się rozwija, nie wszystkie branże charakteryzują się porównywalnie wysoką stopą wzrostu. Część z nich oferuje bardziej atrakcyjne możliwości inwestycyjne, stąd proponowana współpraca ukierunkowana jest na określone obszary, w których zaangażowanie kapitału może przynieść największe korzyści dla wszystkich uczestników realizowanych projektów.

Scroll to Top